Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen.

De organisatie: Tobias Krone Strength and Conditioning (S&C).

Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Tobias Krone S&C waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de activiteiten bij Tobias Krone.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Tobias Krone S&C middels een intake en/of akkoord op de factuur voor het deelnemen van personal training, small group training, voeding en/of coaching. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Tobias Krone S&C geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Tobias Krone S&C het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van de activiteiten dient de klant dit te doen.

 

Artikel 3 Intakeprocedure.

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld naar waarheid en ondertekend aan Tobias Krone S&C te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de activiteiten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens of medische geschiedenis dient u per ommegaande aan Tobias Krone S&C door te geven, wanneer dit niet is gedaan is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 4 Tijdstip en plaats.

Bij bevestiging van de inschrijving zal Tobias Krone S&C meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Tobias Krone S&C bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt en  dit geldt zowel voor Tobias Krone S&C als voor de klant. Mocht u binnen 24 uur een activiteit afbellen dan is het recht aan Tobias Krone S&C om de activiteit volledig in rekening te brengen. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht.

Op Tobias Krone S&C rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Tobias Krone S&C. Tobias Krone S&C voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Tobias Krone S&C niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid.

Voor elke door Tobias Krone S&C aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Tobias Krone S&C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Tobias Krone S&C is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Tobias Krone S&C is niet aansprakelijk wanneer bij Tobias Krone S&C, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Tobias Krone S&C is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor, als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Tobias Krone S&C wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Tobias Krone S&C aanbiedt. Tobias Krone S&C is wel aansprakelijk wanneer Tobias Krone S&C op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Tobias Krone S&C te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7 Ontbinding.

Tobias Krone S&C is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer buiten Deventer. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overhandigd aan Tobias Krone S&C.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden.

Bij de overeenkomst van klant en Tobias Krone S&C zal Tobias Krone S&C meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Tobias Krone S&C gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Tobias Krone S&C te voldoen. Indien Tobias Krone S&C over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Tobias Krone S&C een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Tobias Krone S&C is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Tobias Krone S&C gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

Artikel 9 Ziekmelding.

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Tobias Krone S&C. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Tobias Krone S&C is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

 

Artikel 11 Gezondheid.

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor de deelnemer zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Tobias Krone S&C aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Tobias Krone S&C.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid.

Tobias Krone S&C is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tobias Krone S&C gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom.

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Tobias Krone S&C voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Tobias Krone S&C. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Tobias Krone S&C. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, training- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Tobias Krone S&C zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Tobias Krone S&C ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Tobias Krone S&C zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14 Geschillen.

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Tobias Krone S&C. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.